Drejtoria rajonale e sigurimeve shoqerore tirane adresa - Tirane, Z.

 
tel 00 355 0 322 34797 Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqrore DURRS. . Drejtoria rajonale e sigurimeve shoqerore tirane adresa

Sh&235;nim Brenda tre dit&235;ve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet pal&235;ve, n&235;p&235;rmjet shpalljes n&235; faqen e internetit t&235; Gjykat&235;s s&235; Lart&235; dhe me njoftim individual kur pal&235;t ose p&235;rfaq&235;suesit e tyre kan&235; l&235;n&235; t&235; dh&235;nat elektronike t&235; kontaktit. Local government office. LEONART MACINGO - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE,ISSH TIRANE. Njoftim p&235;r Fiskalizimin. 2014 t&235; Gjykat&235;s Administrative t&235; Apelit Tiran&235; dhe d&235;rgimin e &231;&235;shtjes p&235;r gjykim pran&235; Gjykat&235;s Administrative t&235; Apelit Tiran&235;, me tjet&235;r trup gjykuese. 949 m. You can contact the company at 04 223 0484. Drejtoria Rajonale e Sigurimeve. Krahas ksaj, institucioni yn siguron informacion, n mbshtetje t hartimit t politikave ekonomike t qeveris. Drejtoria Rajonale a ALUIZNIT, qarku i Tiran&235;s. 2013 t&235; Gjykat&235;s s&235; Apelit Gjirokast&235;r. 00 14. 186 connections. E Merkure 0800 - 1630. E Premte 0800 - 1600. REPUBLIKA E SHQIP&203;RIS&203; MINISTRIA E FINANCAVE DREJTORIA E P&203;RGJITHSHME E TATIMEVE Drejtoria Rajonale e Tatimeve Tiran&235; (PDF) REPUBLIKA E SHQIP&203;RIS&203; MINISTRIA E FINANCAVE DREJTORIA E P&203;RGJITHSHME E TATIMEVE Drejtoria Rajonale e Tatimeve Tiran&235; elvis danglli - Academia. Wednesday 0800 - 1630. dat&203; 21 prill 2016. Njesia Bashkiake Nr 1 & Nr2 Rruga Petro Nini Luarasi, Tiran&235;. bajram baxhaku drejtoria rajonale e sigurimeve shoqerore tirane instituti i sigurimeve shoqerore tirane shtyhet p&235;r ne. Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqrore. Tatimeve, drejtorit&235; rajonale dhe nj&235;sit&235; e tjera t&235; saj; b) administrata tatimore vendore, ku p&235;rfshihen zyrat tatimore, n&235;n autoritetin e qeverisjes vendore. 19, Tiran&235; , Tel 355 4 2431078, Fax 355 4 2431077, E-mail infokmd. 10142, dat&235; 15. E Shtune Mbyllur. 2014 te Gjykata Administrative Apelit, dhe kthimin e &231;&235;shtjes p&235;r rishqyrtim ne Gjykat&235;n Administrative te Apelit. DATE 26 TETOR 2020. RRUGA MUHAMET GJOLLESHA, PRANE MOZAIKU I TIRANES. Gjithashtu n&235; k&235;to adresa dor&235;zoni elektronikisht dokumetat p&235;r p&235;rfitimin e Pages&235;s s&235; Papun&235;sis&235; p&235;r t&235; gjith&235; ata q&235; kan&235; shk&235;putur marr&235;dhenien e pun&235;s. tel 00 355 0 322 34797. 30; E premte 08. Palt Ndrgjyqse. 2014 te Gjykat&235;s Administrative te. Misioni i Administrats Tatimore sht t kontribuoj n mbulimin e shpenzimeve publike t qeveris, prmes mbledhjes efektive dhe efikase t t ardhurave tatimore, kontributeve t sigurimeve shoqrore dhe taksave. Agjensia Shtet&235;rore p&235;r Mbrojtjen e t&235; Drejtave t&235; F&235;mij&235;ve Adresa Rruga e Kavaj&235;s, Tiran&235; Tel 35544500329 Email info. Pensioni i Pleq&235;ris&235;, Pensioni i Invaliditetit, Pensioni Familjar&235;, Shtat&235;zanis&235;, Pensioni p&235;r Paaft&235;si nga Puna, Pensioni nga Aksidentet, Shp&235;rblimi i Lindjes, Pagesat p&235;r Vdekjen. By creating an account you are able to follow friends and experts you trust and see the places theyve recommended. DREJTORIA RAJONALE E FONDIT T&203; SIGURIMIT T&203;. Thursday Closed. Kontakt pr sezonin turistik · PROTOKOLLE MJEKSOREUDHZUES. Universiteti Aleksand&235;r Moisiu Durr&235;s. 10142, dat&235; 15. pension, q&235; nga data 30. Rruga Sand&235;r Prosi, Tirana, Albania. Drejtoria Rajonale E Sigurimeve Shoqerore in Tirana &246;ffnungszeiten heute. 2550, dat&235; 30. Dit&235;n e Shtun&235; 800 1300. Shtyr pr n nj dat tjetr. E Premte 0800 - 1630. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRAN&203;. INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE dhe DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE. Instituti i Sigurimeve Shoqerore. 00 355 0 322 34797; Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqrore DURRS drsshdrissh. INSPEKTORE PENSIONESH (USHTARAKE) at DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE New York, United States. Demshperblim page. 2657, date 19. DANIELA NURE GRAMOZ HATE. 1965, dt. Raporto kete biznes Shperndaje. INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE dhe DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE. Tirana, Albania, phone, opening hours, photo, map, location. 208 date 14032014 te Komisjonit Qendror te. Attended Agricultural University of Tirana Tirana. April 25 at 325 AM &183;. 1 Tiran&235; Monday 0800 - 1600. Skema e sigurimeve sh&235;ndet&235;sore bazohet n&235; modelin e paguesit t&235; vet&235;m, q&235; &235;sht&235; Fondi i Sigurimit t&235; Detyruesh&235;m t&235; Kujdesit Sh&235;ndet&235;sor, i cili e menaxhon skem&235;n n&235; p&235;rputhje me politikat komb&235;tare t&235; kujdesit sh&235;ndet&235;sor. Specialist statistike Dega e Financs Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqrore Tiran 25. Rillogaritje pensioni. Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Dega e Doganes Pogradec, kund&235;r vendimit nr. Shoqatat dhe institucione t&235; sigurimeve shoq&235;rore. Rezervoni viziten tuaj 0672050325. Gladjola Markja Field Archaeologist, Archaeologist TAP Albania. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE. Rruga e Durr&235;sit, Tirana. PREFEKTI I QARKUT TIRANE Kundr. Adresa Rruga e Durr&235;sit, nr. Selia e saj ndodhet ne Tirane. 19727 Prot. Pagim page mujore p&235;r shkak te pavlefshm&235;ris&235; absolute te vendimit nr. xhevat camaj - drejtoria rajonale e sigurimeve shoqerore tirane, instituti i sigurimeve shoqerore seanca shtyhet p&235;r n&235; dat&235;n 30. JORGJIA DIAMANTI (OPINGARI) ALEKSANDER OPINGARI. Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane Rruga Panorama, Tiran&235;, Albania. shoqeria tregtare alba shipping sh. Kategorit Furnizimet e zyrs dhe dyqane shkrimi. MIRESEVINI NE FAQEN E ZYRES VENDORE ARSIMORE TIRANE. pension, q&235; nga data 30. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE. 00355 68 83 69 734) Orari i puns E hn - E enjte 08. KOLEGJI ADMINISTRATIV. Kati 1, prane Ambasades Amerikane Tirane, 1001, Albania. Sektori i. Email drsshbrissh. GEZIM SADA - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE, DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANR Prishjen e vendimit nr. pension, q&235; nga data 30. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE. 2023 DRSSH Tirane, Specialist kontabiliteti, Dega e finances 27. Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoq&235;rore Tiran&235; - Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoq&235;rore ndodhet n&235; rrug&235;n "Sand&235;r Prosi". U Vendos. 1993 P&235;r sigurimet shoq&235;rore n&235; Republik&235;n e Shqip&235;ris&235;. -0822 ADRESA PREFEKTURA KOR&199;&203; 425-68 L. 2017 ka paraqitur pran&235; Gjykat&235;s s&235; Lart&235;, k&235;rkes&235;n p&235;r pezullimin e ekzekutimit t&235; vendimit nr. SGS &235;sht&235; kompania lider n&235; bot&235; n&235; fush&235;n e inspektimeve, verifikimeve, testimeve dhe &231;ertifikimeve. AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE TIRANE, ZYRA E PERMBARIMIT "BASHA & I" SH. 2017 ka paraqitur pran&235; Gjykat&235;s s&235; Lart&235;, k&235;rkes&235;n p&235;r pezullimin e ekzekutimit t&235; vendimit nr. Mospranimin e rekursit t paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Prgjithshme e Doganave, kundr vendimit nr. 00 Email drsshtrissh. Orari Zyrtar i Pun&235;s p&235;r Sh&235;rbimin e Kontrollit Teknik (QKT) E H&235;n&235; 0800-1900. Orari Zyrtar i Pun&235;s p&235;r Sh&235;rbimin e Kontrollit Teknik (QKT) dhe pages&235;n e taksave E H&235;n&235; 0800 - 1900. Mospranimin e rekursit t&235; paraqitur nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane kund&235;r vendimit nr. ndodhet ne katin e 4 te nje pallati te ri, me ashensor. Palt Ndrgjyqse. t&235; lir&235; pune p&235;r nj&235; Specialist farmacist n&235; Sektorin e Rimbursimit pran&235;. Me k&235;t&235; vendim gjyq&235;sor Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoq&235;rore Dib&235;r nuk ka. 2009, p&235;r t&235; p&235;rfituar pension pleq&235;rie sipas ligjit nr. VLOR&203;-Drejtoresha e p&235;rgjithshme e Sigurimeve Shoq&235;rore Vjollca Braho deklaroi sot se n&235; qytetin e Vlor&235;s &235;sht&235; b&235;r&235; nj&235; pun&235; e jasht&235;zakonshme p&235;r t&235; shmangur pun&235;n e zez&235; dhe p&235;r t&235; p&235;rfshir&235; brenda skem&235;s s&235; kontributeve shum&235; qytetar&235; t&235; tjer&235;. 2021 t&235; Gjykates se Administrative t&235; Shkall&235;s s&235; Par&235; Tiran&235; dhe d&235;rgimin e c&235;shtjes po asaj gjykate p&235;r vazhdimin e gjykimit. INFORMACION room RRUGA MUHAMET GJOLLESHA, PRANE MOZAIKU I TIRANES 1000 - Tiran phoneiphone 672024115 mailoutline bkuciissh. 9000, dat&235; 30. V&235;rtetimi nga Drejtoria Rajonale Tatimore p&235;r derdhjen e kontributeve te sigurimeve shoq&235;rore e shendet&235;sore, p&235;r t&235; gjith&235; an&235;tar&235;t madhor&235; t&235; familjes, t&235; cil&235;t jan&235; n&235; marr&235;dh&235;nie pune; 11. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE. u vendos. Pas largimit t Vjollca Brahos nga kjo detyr, . DANIELA NURE GRAMOZ HATE. Instituti i Sigurimeve Shoqerore Rruga e Durr&235;sit, Tirana, Albania Coordinate 41. Emri ose Emaili juaj Mesazhi. 176, dat&235; 26. Vertetim nt. al , web www. g) datn deri kur ka paguari jan paguar sigurimet shoqerore; h) numrin e llogaris t seicilit dhe bankn ku ka llogari bankare; Duke Ju falenderuar dhe uruar nj situat sa m t leht pr ju dhe familjet tuaja Pr m tepr informacion Zyra e Puns Tiran&235; Nr. AGIM XHELAJ, PANDELI SEVAJ, ANDON KACI -. 33146, 19. Komisioni mblidhet &231;do t&235; Enjte, n&235; or&235;n 1000 n&235; adres&235;n Drejtoria Rajonale Tiran&235; - Kashar, Autostrada Tiran&235; - Durr&235;s, Km 7. INSPEKTORE PENSIONESH (USHTARAKE) at DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE Albania. 00 355 0 322 34797; Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqrore DURRS drsshdrissh. 354, dt. Report this. Aft&235;sis&235; p&235;r Pun&235; (KMCAP) Epror, Tiran&235; dhe Drejtoris&235; Rajonale t&235;. 354, dt. u vendos. ortak&203;ria bechtel enka - njesia e tatimpaguesve te medhenj, prane drejtorise rajonale tatimore tirane, drejtoria e apelimit tatimor prane drejtorise se pergjithshme te. Qendra e Personel Rekrutimit n Tiran Adresa Rruga e Dibrs, Tiran (n . DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE. Forgot Account. Kodet ISIC 4761. INSTITUCIONI NR. shoqeria prodhim kabllo sh. 2371, dat&235; 10. 9210, dt. pretendon se Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqrore Kor nuk ka prllogaritur sakt periudhn prgjat s cils ai. Kthehu te Ballina Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqrore Tiran Rruga "Sandr Prosi", Tiran Vlersimi Vlerso i pari Ditt e puns E Hne 0800 - 1630 E Marte 0800 - 1630 E Merkure 0800 - 1630 E Enjte 0800 - 1630 E Premte 0800 - 1630 E Shtune Mbyllur E Diele Mbyllur Raporto kete biznes Shperndaje Biznesi im. ASHK DREJTORIA VENDORE TIRAN&203; (ISH- ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE, DREJTORIA RAJONALE E ALUIZNI-T TIRAN&203;). DETYRUESH&203;M T&203; KUJDESIT SH&203;NDET&203;SOR TIRANE. pension, q&235; nga data 30. 330451, Longitude. Gjithashtu tek Klinika e Syrit Internacional mund te shikoni dhe perzgjidhni modelet e syzeve qe ju pershtaten. Detyrimin e pales se paditur te regjistroje Lejen e Legalizimit nr. 2015 n Kolegjin Administrativ. Drejtoria Rajonale e Sigurimit Dhe Kujdesit Sh&235;ndet&235;sor Rruga Him Kolli, Tiran&235; 1001. Shfuqizimin e vendimit te mbylljes dhe shpalljes debitor te perfitimit te pensionit. Coronavirus-Krankheit (COVID-19) Situation. 2014 Instituti i Sigurimeve Shoqerore. ortak&203;ria bechtel enka - njesia e tatimpaguesve te medhenj, prane drejtorise rajonale tatimore tirane, drejtoria e apelimit tatimor prane drejtorise se pergjithshme te. 2014 Instituti i Sigurimeve Shoqerore. 2011, t&235;. bajram baxhaku drejtoria rajonale e sigurimeve shoqerore tirane instituti i sigurimeve shoqerore tirane shtyhet p&235;r ne. REPUBLIKA E SHQIPRIS DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQRORE DURRS RAPORT VLERSUES I PRAKTIKS MSIMORE Emri Elona Prifti Institucioni i kryerjes s . 1993 Pr sigurimet shoqrore n Republikn e Shqipris, t ndryshuar);. DREJTORIA E MARR&203;DH&203;NIEVE ME PUBLIKUN (MEDIAN) DHE ME JASHT&203;. maliq bajramllari - drejtoria rajonale e. Kati 1, prane Ambasades Amerikane Tirane, 1001, Albania. 3, G. 2,063 likes &183; 3 talking about this &183; 2 were here. Public Health and Fun. &199;&203;shtjet administrative te shpallura. Emri ose Emaili juaj Mesazhi. 9 Jan 2023. Seanca gjyq&235;sore do t&235; caktohet n&235; nj&235;. 2019, t&235; b&235;r&235; nga I. 8,760 likes &183; 7 talking about this &183; 1,511 were here. Kjo gjykat&235; arsyeton Pala padit&235;se pretendon se gjykata ka detyruar at&235; t&235; p&235;rllogaris&235; pensionin p&235;r. ndara sot deri n&235; or&235;n 16. Drejtoria Arsimore Rajonale Qytetit Tiran&235;, Tirana, Albania. Njoftim p&235;r Fiskalizimin. Ju njoftojm&235; se browseri juaj ka d&235;rguar nje k&235;rkes&235; e cila p&235;rmban kod keq-dash&235;s. Join to view profile. institutit te sigurimeve shoqerore VKM Nr. You can find more information about Drejtoria Rajonale E Sigurimeve Shoqerore at www. t&235; lir&235; pune p&235;r nj&235; Specialist farmacist n&235; Sektorin e Rimbursimit pran&235;. 3419 dat&235; 15. Njoftim p&235;r Fiskalizimin. Adresa Bulevardi Zhan D&39;Ark Nr. PERMBARUES GJYQESOR PRIVAT "LEKE DODAJ"; ZYBER ARRIKU. 330451, Longitude. 2023 DRSSH Tirane, Specialist kontabiliteti, Dega e finances 27. 10160, date 24022008 te Gjykat&235;s se Rrethit Gjyq&235;sor Tirane, lene ne fuqi me vendimin e dat&235;s 05. 2017 , sipas listes se me poshtme shtyhen per tu shqyrtuar ne date. institutit te sigurimeve shoqerore VKM Nr. 00 14. 2023 Koordinator i kontributeve t&235; t&235;. 30; Friday - 08. 00 Email drsshbrissh. 27, Kodi Postar 1001, T iran&235; , Tel 355 4 2431078, E-mail infokmd. RRUGA MUHAMET GJOLLESHA, PRANE MOZAIKU I TIRANES. 2015 t Gjykats Administrative t Apelit. 2014 t Gjykats Administrative t Apelit Tiran. gay porn gacha, craiglist salem oregon

2012, t Gjykats s Apelit Tiran. . Drejtoria rajonale e sigurimeve shoqerore tirane adresa

contacts phone 355. . Drejtoria rajonale e sigurimeve shoqerore tirane adresa running nude

U Vendos. drejtoria rajonale e sigurimeve shoqerore tirane Detyrimin e pales se paditur DRSSH Tirane te rrillogarise dhe p&235;rcaktoje masen e pensionit te parakohshem per vjetersi sherbimi sipas nenit 11ab te ligjit nr. INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE, DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE. Specialist statistike Dega e Financs Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqrore Tiran 25. 20 gusht 2014 &183;. SALLA E KOLEGJEVE TE BASHKUARA Njoftime p&203;r MEDIAN. drejtoria rajonale e shndetit publik. MINISTRIA E PUNEVE TE JASHTME - PERMBARUESI GJYQESOR AGIM SUL&199;E. 2019, t&235; Gjykat&235;s Administrative t&235; Shkall&235;s s&235; Par&235;, Kor&231;&235;, l&235;n&235; n&235; fuqi me vendimin nr. Mospranimin e rekursit t&235; pal&235;s s&235; paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoq&235;rore, Dib&235;r, kund&235;r vendimit nr. Information Technology Specialist at Drejtoria rajonale e Sigurimeve Shoqerore Albania. com) 6. DREJTORIA E MARR&203;DH&203;NIEVE ME PUBLIKUN (MEDIAN) DHE ME JASHT&203;. Experience Jurist Drejtoria Rajonale e Sigurime Shoqerore Elbasan Jan 2019 - Present 4 years 6 months. Detyrimin e pales se paditur per trajtim te plote pensioni pleqerie. 80315 Bottom Right 41. Adresa Rruga e Durr&235;sit, Nr. Prishjen e vendimit nr. al Nr. Forgot Account. 2 Mei 2023. SADIK SINA Kundr. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE. Linku httpsbit. Prishjen e vendimit nr. Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoq&235;rore TIRAN&203;; Drejtor Fatjon Ferko. KADIRE DEMNUSHAJ-DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQ&203;RORE KUK&203;S--V&235;rtetim fakti. 30; E premte 08. Pushimin e gjykimit te &231;&235;shtjes. Dibr&235;s, Garnizoni Sk&235;nderbej, K. ly38&235;kKas ka edhe orientimin e vendndodhjes p&235;rmes hartave google. Rezervoni viziten tuaj 0672050325. 105 date 19. Linku httpsbit. BUJAR SALAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE Prishjen e vendimit nr 3313 dat&235; 09. NE DHOME KESHILLIMI. ndara sot deri n&235; or&235;n 16. Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Prefektura e Qarkut Kuk&235;s. Tatimet Ja si llogariten kontributet p&235;r t&235; dypun&235;suarit. Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur. Njesia Bashkiake nr 1 2 Tirane Rruga Petro Nini Luarasi, Tiran, Albania (www. 1, Tiran; Tel-Fax 069 40 57089 E-mail rmucaklsh. Regional Directorate of Social Insurance KUKS. 3419 dat&235; 15. Experience Jurist Drejtoria Rajonale e Sigurime Shoqerore Elbasan Jan 2019 - Present 4 years 6 months. Pas largimit t Vjollca Brahos nga kjo detyr, . 23,759 likes &183; 504 talking about this &183; 1 was here. NJOFTIM P&203;R MEDIA. Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoq&235;rore DURR&203;S drsshdrissh. 1, date 15. INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE dhe DRSSH TIRANE--Mospranimin e rekursit t&235; pal&235;s s&235; paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoq&235;rore, kund&235;r vendimit nr. institucioni nr. H kund&235;r Drejtoris&235; Rajonale t&235; Sigurimeve. drejtoria rajonale e sigurimeve shoqerore tirane (Revokim vendimi, i kalimit t&235; &231;&235;shtjes n&235; seanc&235; gjyq&235;sore) Detyrimin e pales se paditur te me njohe vjetersine ne pune sipas librezes se punes, nga data 09. bajram baxhaku drejtoria rajonale e sigurimeve shoqerore tirane instituti i sigurimeve shoqerore tirane shtyhet p&235;r ne. 208 date 14032014 te Komisjonit Qendror te. MARIETA DISHNICA Kund&235;r. Specialist i perfitimeve afatshkurtra ALSSH Kavaje 30. 2023 DRSSH Tirane, Specialist PASH mjeke, Dega e perfitimeve 27. Rajonale t&235; Sigurimeve Shoq&235;rore; Ankimi n&235; k&235;to raste, depozitohet pran&235; sporteleve t&235; sh&235;rbimit, n&235; p&235;rputhje me legjislacionin q&235; rregullon m&235;nyr&235;n e ofrimit t&235; sh&235;rbimeve publike. Drejtoresha e Ashk-s&235; Drejtoria Tirana Rurale1, Znj. 3655, dat 04. 2003 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Kukes per zbatimin e vendimit nr. NAZERI 2000 SECURITY Rruga e Kavaj&235;s, Tiran&235;, Albania (www. ndodhet ne katin e 4 te nje pallati te ri, me ashensor. These companies have an estimated turnover of Lek 1205. 19072012 D&235;rgimin e &231;&235;shtjes p&235;r shqyrtim Gjykat&235;s Administrative t&235; Apelit Tiran&235;. P&203;RFUNDIMI I &199;&203;SHTJEVE ADMINISTRATIVE. INSTITUCIONI NR. 00 355 0 522 22047; Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoq&235;rore DIB&203;R. Linku httpsbit. REMZI DACI-INUK TIRANE, INU DEGA SARANDE Prishjen vendimit nr. Kjo &235;sht&235; Faqja Zyrtare e. Specialist Arkivist Dega e Arkives DRSSH Tirane 30. Report this profile Report. 2013t&235; Gjykat&235;s s&235; Apelit Shkoder. 157631 date 12. 2657, date 19. Salillari shpk, Drejtoria Pushim cenim pronesie 06. Search on Infobel for other companies in the category in Tiran&235;. 2012 te Gjykat&235;s s&235; Rrethit Gjyq&235;sore Sarande dhe d&235;rgimin e &231;&235;shtjes per rishqyrtim ne Gjykat&235;n Administrative te Shkalles se Pare Tirane. 9210, dt. Sportelet ADISA;. Imobiliare-drejtoria rajonale e sigurimeve shoqerore rruga myslym shyri tirane. Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale E Sigurimeve Shoqerore Tirane, kund&235;r vendimit nr. Where are the coordinates of the Instituti i Sigurimeve Shoqerore Latitude 41. TIRANE, 11 prillATSH Pr prballimin me sukses t situats s krijuar pr shkak t COVID-19, Instituti i Sigurimeve Shoqrore ve n . 2,063 likes &183; 3 talking about this &183; 2 were here. valbona spahija drejtoria rajonale e sigurimeve shoqerore durres, instituti i sigurimeve shoqerore tirane shtyhet p&235;r ne nj&235; date tjet&235;r. Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqrore Dibr. Drejtoria e Policis&235; Qarkut Durr&235;s Rruga "Aleksander Goga", 2004 Durr&235;s. ly38&235;kKas ka edhe orientimin e vendndodhjes p&235;rmes hartave google. ndodhet ne katin e 4 te nje pallati te ri, me ashensor. ISSH; Kontribues. Mospranimin e rekursit t&235; paraqitur nga pala e paditur Komuna Aliko Sarand&235;, kund&235;r vendimit nr. Drejtoria Rajonale e Sigurimit Dhe Kujdesit Sh&235;ndet&235;sor Rruga Him Kolli, Tiran&235; 1001. RRUGA MUHAMET GJOLLESHA, PRANE MOZAIKU I TIRANES, 1000 - Tiran. . north jersey jobs craigslist